Thứ hai, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2017

Nối vòng tay lớn đẩy lùi bệnh đái tháo đường

Cập nhật lần cuối: 13 Tháng 5 2016

Ngày Sức khỏe thế giới được tổ chức vào ngày 7/4 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe trên toàn cầu. Đây cũng là ngày kỷ niệm thành lập Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và là cơ hội vận động toàn cầu cho một vấn đề y tế công cộng nhất định. Năm nay, chủ đề Ngày Sức khỏe thế giới 2016 được dành cho bệnh đái tháo đường.

Xem tiếp...

Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh không lây nhiễm

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng 4 2016

Bệnh đái tháo đường nói riêng và các bệnh không lây nhiễm nói chung đang có xu hướng gia tăng, nó trở thành một gánh nặng bệnh tật mà cả xã hội hiện nay đang rất quan tâm.

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH!

Cập nhật lần cuối: 27 Tháng 12 2014

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/QĐ-BYT

Hà Nội,ngày 09 tháng 09 năm 2011

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường týp 2.

Điều 2. Tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 được tham khảo và áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Xem tiếp...

Đái tháo đường

Cập nhật lần cuối: 27 Tháng 12 2014

Xem tiếp...

Bản quyền thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội. Giấy phép thiết lập Website số 938/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/4/2015

Địa chỉ cơ quan: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội   ĐT: (024) 3 834 35 37

Trưởng ban biên tập:  TS.BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm